С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІІ

«ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАІПЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

 

м. Київ -2016

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ» (далі - Об'єднання) є неприбутковою громадською організацією, утвореною відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Об'єднання здійснює свою діяльність на принципах законності та верховенства права, свободи об'єднання, незалежності та рівноправності членів, самоврядності, соціального діалогу, аполітичності, відкритості та гласності, відповідальності за виконання взятих зобов'язань.

1.3. У своїй діяльності Об'єднання керується Конституцією України, Законом України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», Законом України «Про соціальний діалог в Україні», іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, які застосовуються в Україні в порядку, передбаченому законом, та прийнятим відповідно до них нормативно-правовими актами.

1.4. Гарантії діяльності Об'єднання:

1.4.1. Держава гарантує додержання прав та законних інтересів Об'єднання і забезпечує їх реалізацію в установленому законом порядку.

1.4.2. Держава визнає Об'єднання повноважним представником її членів, захисником їх прав та законних інтересів, співпрацює з Об'єднанням в реалізації її прав, сприяє встановленню з нею ділових партнерських взаємовідносин.

1.4.3. Об'єднання самостійно організовує свою діяльність, проводить збори, засідання утворених нею органів, проводить інші заходи, які не суперечать законодавству.

1.4.4. Держава, професійні спілки, їх організації та об'єднання, політичні партії та інші об'єднання громадян не можуть втручатися у статутну діяльність Об'єднання.

1.4.5. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Об'єднання, Об'єднання не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, крім випадків, прямо передбачених законом.

1.5. Назва Об'єднання:

1.5.1. повна назва:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАІ-ПЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦІЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСОКЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ»;

англійською мовою – Public Organization «Associations of Employers medical and microbiological industry of Ukraine».

1.5.2. скорочена назва:

українською мовою – ГО «ООРММПУ»;

російською мовою – ОО «ООРММПУ»;

англійською мовою – PO «AEMMUI»;

1.5.3. Назва об’єднання є її невід’ємною ознакою і може бути використана повністю чи частково її членами лише за рішенням Правління спільно чи окремо у таких випадках:

- для визначення відокремлених підрозділів, що створюються як на території України, так і за її межами;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

1.6. Місцезнаходження Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України: 01033, Україна, м. Київ, вул. Ш .Руставелі, 23.

 

СТАТТЯ 2

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОБ'ЄДНАННЯ

2.1. Об'єднання є юридичною особою за українським законодавством, має статус всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців та здійснює свою діяльність на всій території України у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом. Права юридичної особи Об'єднання набуває з дати його державної реєстрації, яка проводиться в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань» та чинним законодавством України.

Об'єднання є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує організації роботодавців, їх об'єднання на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва i захисту економічних, соціальних, інших інтересів та прав організацій роботодавців та окремих роботодавців на місцевому, регіональному, всеукраїнському рівні, а також з метою координації та консолідації дій своїх членів у сфері трудових, соціальних, економічних відносин у тому числі в ix відносинах з іншими сторонами соціального діалогу.

2.2. Права юридичної особи Об'єднання набуває з дати його державної реєстрації.

2.3. Об'єднання має самостійний баланс, здійснює свою діяльність у відповідності з річними фінансовими та іншими планами, має право відкривати

рахунки в установах банків, в тому числі й валютні.

2.4. Об'єднання з метою виконання статутних цілей та завдань має право здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом  створення в установленому законодавством України порядку підприємницьких товариств із статусом юридичної особи, засновувати та приймати участь в їх діяльності або в інший, не заборонений законом спосіб.

2.5. Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому майном, на яке за чинним законодавством України може бути звернене стягнення.

Об'єднання не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, крім випадків прямо передбачених законом, так само, як і держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Об'єднання.

2.6. Об'єднання може на добровільних засадах виступати учасником або засновником інших об'єднань, організацій, спілок (союзів, асоціацій тощо), а також міжнародних громадських  (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні зв'язки, укладати відповідні міжнародні угоди.

2.7. Об'єднання має свою печатку, штампи, символіку. Зображення емблеми Об'єднання розміщується на його печатці, бланках, прапорах, вимпелах, знаках тощо.

 

СТАТТЯ З

МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ

3.1. Основною метою створення та діяльності Об'єднання є представництво і захист інтересів та законних прав членів Об'єднання, роботодавців .медичної та мікробіологічної промисловості України – у трудових, соціальних, економічних інших відносинах, а також координація та консолідація дій членів Об'єднання для досягнення позитивних результатів діяльності Об'єднання та посилення його впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення трудових, соціальних, економічних відносин та розвитку соціального діалогу в Україні.

3.2. Основними напрямами діяльності Об'єднання є:

3.2.1. Забезпечення представництва та захист законних інтересів і прав членів Об'єднання, роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об'єднаннями громадян;

3.2.2. Забезпечення підвищення конкурентоздатності вітчизняних підприємств медичної та мікробіологічної промисловості України;

3.2.3. Участь у формуванні та реалізації економічної, соціальної політики держави регулюванні економічних, соціальних, трудових відносин;

3.2.4. Участь у нормотворчій роботі яка стосується умов роботи медичної та мікробіологічної промисловості України;

3.2.5. Координація дій обласних організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та їх об'єднань у реалізації державної політики розвитку вітчизняного виробництва, запобігання неконтрольованому та неврегульованому фармринку;

3.2.6. Сприяння розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціального діалогу, консолідації організацій роботодавців з метою посилення впливу на формування соціально-економічної політики держави;

3.2.7. Участь у проведенні колективних переговорів та укладанні галузевої угоди та забезпечення виконання своїх зобов'язань за укладеними угодами, ведення соціального діалогу;

3.2.8. Координація діяльності організацій роботодавців України та їх об'єднань у виконанні зобов'язань, закріплених у колективних договорах, а також генеральною, галузевою чи регіональними (територіальними) угодами;

3.2.9. Співробітництво з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;

3.2.10. Контроль за виконанням іншими сторонами соціального діалогу зобов'язань за колективними договорами, генеральною, галузевими та регіональними (територіальними) угодами;

3.2.11. Сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

3.2.12. Сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобіганню страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;

3.2.13. Збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;

3.2.14. Вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення професійної кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду, покращення системи професійної технічної освіти, створення та розвиток Галузевої (міжгалузевої) ради з розроблення професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій, кваліфікацій них центрів;

3.2.15. Забезпечення скоординованості дій організацій роботодавців та їх об'єднань щодо виконання науково-технічних досліджень, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

3.2.16. Сприяння збільшенню обсягів виробництва продукції і послуг;

3.2.17. Сприяння поліпшенню умов праці;

3.2.18. Розвиток співробітництва з іноземними міжнародними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.

3.3. Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Об'єднання у встановленому порядку:

3.3.1. представляє та захищає права і інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями найманих працівників та іншими суб'єктами соціального діалогу;

3.3.2 виступає стороною від організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості і представляє їх інтереси у колективних переговорах, в укладанні та виконанні колективних договорів, галузевої, регіональних (територіальних) та генеральної угод;

3.3.3. організовує проведення спільних нарад, переговорів, примирних процедур, консультацій та інших заходів між сторонами соціального діалогу;

3.3.4. координує та надає практичну допомогу по укладенню регіональних (територіальних), галузевої угод та колективних договорів;

3.3.5 координує діяльність організацій роботодавців та роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості у виконанні зобов'язань, взятих ними на себе відповідно до генеральної, регіональної (територіальної) та галузевої угод; контролює виконання іншими сторонами соціального діалогу зобов'язань за генеральною, регіональною (територіальною), галузевою угодами;

3.3.6. сприяє вирішенню колективних трудових спорів;

3.3.7. проводить незалежну громадську експертизу проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання соціальних, трудових, економічних відносин, державних програм зайнятості, охорони праці, проведення податкової політики, інших програм соціально-економічного розвитку, підвищення конкурентоздатності підприємств медичної та мікробіологічної промисловості та з інших питань, що стосуються прав та інтересів членів Об'єднання, надає свої пропозиції зацікавленим особам, розробляє проекти програм і нормативних актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

3.3.8. бере участь у формуванні сторони роботодавців у тристоронніх або двосторонніх органах соціального діалогу;

3.3.9. бере участь у тристоронніх та двосторонніх консультаціях;

3.3.10. забезпечує координованість дій членів Об'єднання, пов'язаних із забезпеченням суспільного виробництва товарів і послуг та зайнятості населення, із виконанням науково-технічних, інвестиційних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення ix конкурентоспроможності, врегулювання та поліпшення умов праці;

3.3.11. бере участь на паритетних засадах в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону;

3.3.12. здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, сприяє імплементації міжнародних норм у соціально-економічній і трудовій сферах у національне законодавство України;

3.3.13. здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями та подібними закладами інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів;

3.3.14. фінансує створення та утримання недержавних професійно-технічних навчальних закладів, Галузевої (міжгалузевої) ради з розроблення професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій, кваліфікаційних центрів;

3.3.15. створює підприємства, установи, організації для виконання статутної мети Об'єднання, в тому числі наукові, інформаційні та навчально-дослідницькі центри;

3.3.16. засновує, виступає співзасновником , учасником інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;

3.3.17. створює громадські комісії, комітети та делегує їм свої повноваження з конкретних питань своєї діяльності;

3.3.18. консультує - членів Об'єднання та надає їм інформаційну допомогу з питань їхньої діяльності;

3.3.19. сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів обласних організацій роботодавців, поширенню професійних знань та досвіду;

3.3.20. проводить роботу з узагальнення даних та інформування своїх членів про практику застосування норм трудового законодавства, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, розгляд цих питань в судових органах;

3.3.21. здійснює інформаційну, редакційно-видавничу та виставково-ярмаркову діяльність у відповідності до чинного законодавства України;

3.3.22. проводить заходи щодо організації і фінансування соціальних програм, у тому числі в сферах науки, культури, освіти, охорони здоров'я, відпочинку.

 

СТАТТЯ 4

ЧЛЕНСТВО В ОБ'ЄДНАННІ

4.1. Членами Об'єднання можуть бути:

4.1.1. організації роботодавців, їх об'єднання, які діють відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»;

4.1.2. асоціації, які створені з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації.

4.1.3. господарські об'єднання (корпорації, консорціуми, концерни, холдингові компанії), інші форми об'єднань підприємств, підприємства, господарські товариства, які створені та діють в порядку передбаченому чинним законодавством, які відповідають критеріям, встановленим Положенням про членство та Статутом Об'єднання.

4.2. Учасники установчого З'їзду Об'єднання є його членами.

4.3. Для вступу у якості члена до Об'єднання необхідно подати наступні документи:

-  письмове звернення до Правління Об'єднання щодо вступу до ООРММПУ, із зобов'язанням виконувати вимоги Статуту Об'єднання, у тому числі сплачувати внески, відповідне рішення керівного органу, заяву;

-  завірену печаткою копію Статуту;

-  копію свідоцтва про державну реєстрацію;

-  дані щодо роботодавців, (анкету);

-  іншу інформацію на вимогу Правління Об'єднання.

4.4. Порядок прийняття до членів Об'єднання визначається Положенням про членство затвердженим Правлінням Об'єднання.

4.5. Прийом членів до Об'єднання здійснюється Правлінням Об'єднання.

4.6. Відмова прийняття до членів Об'єднання може бути оскаржена до З'їзду Об'єднання у порядку черговості. Рішення прийняте З'їздом Об'єднання є остаточним і не підлягає оскарженню.

4.7. Членам Об'єднання видаються свідоцтва встановленого зразка.

4.8. Члени Об'єднання мають рівні права у вирішенні будь-яких питань її діяльності незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

4.9. Членство в Об'єднанні припиняється у зв'язку із:

4.9.1. рішенням члена Об'єднання щодо виходу зі складу Об'єднання.

Припинення членства в Об'єднанні у такому разі настає з дня подання членом Об'єднання заяви до Правління Об'єднання, але обов'язково повідомивши про це Президента Об'єднання не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати виходу з Об'єднання та не потребує додаткових рішень.

4.9.2. припиненням діяльності члена Об'єднання Відповідно до законодавства України.

4.10. Правління Об'єднання приймає рішення щодо виключення членів із Об'єднання за невиконання Статуту, систематичної несплати членських внесків із наступним затвердженням на Правлінні Об'єднання.

4.11. Повноваження делегованого представника члена Об'єднання у складі Правлінні Об'єднання припиняються у разі припинення членства в Об'єднання.

4.12. У випадку виходу члена із Об'єднання майно або кошти, внесені для організації діяльності Правлінні Об'єднання та виконання ним статутних завдань, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

Поверненню підлягає майно, яке було передано членом Об'єднанню у тимчасове володіння та користування.

4.13. Рішення щодо виключення може бути оскаржене до З'їзду Об'єднання, який приймає остаточне рішення, що не підлягає оскарженню.

4.14. Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників і членів, а засновники і члени – за зобов'язаннями Об'єднання, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, документами Об'єднання чи окремими угодами між Об'єднанням та його членами.

 

СТАТТЯ 5

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБ'ЄДНАННЯ

5.1. Члени Об'єднання мають право:

5.1.1. брати участь у роботі З'їзду Об'єднання;

5.1.2. представники членів Об'єднання можуть обирати та бути обраними до керівних органів Об'єднання та отримувати інформацію про їх роботу;

5.1.3. брати участь в управлінні Об'єднанням через своїх представників в порядку, передбаченому Статутом;

5.1.4. брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності Об'єднання та його робочих органів, а також в інших заходах, що здійснюються Об'єднанням;

5.1.5. користуватися у встановленому порядку майном Об'єднання;

5.1.6. вносити заяви та пропозиції на розгляд З'їзду Об'єднання та інших органів Об'єднання, а також використовувати інші права, передбачені Статутом;

5.1.7. брати участь в реалізації програм Об'єднання та контролювати їх виконання;

5.1.8. публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих виданнях Об'єднання та на його на веб-сайті;

5.1.9. вийти зі складу Об'єднання в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом.

5.2. Члени Об'єднання зобов'язані:

5.2.1. дотримуватись Статуту Об'єднання та виконувати його вимоги;

5.2.2. виконувати зобов’язання, прийняті Об'єднанням на основі делегованих повноважень відповідно до угод, укладених МІЖ сторонами соціального діалогу;

5.2.3. виконувати свої зобов'язання у сфері соціально-трудових відносин;

5.2.4. не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Об'єднання;

5.2.5. брати участь у роботі по досягненню мети та завдань Об'єднання;

5.2.6. брати участь у діяльності та розвитку Об'єднання в порядку, передбаченому цим Статутом, а також у випадку необхідності надавати необхідну допомогу Об 'єднанню;

5.2.7. брати участь у роботі органів, комісій та комітетів Об'єднання через своїх представників;

5.2.8. сплачувати вступні та членські внески у порядку, встановленому Правлінням Об'єднання.

5.3. Зобов'язання щодо визначення та фіксації конкретних соціальних норм в угодах, прийнятих Об'єднанням, стають обов'язковими до виконання всіма членами Об'єднання з моменту підписання колективної угоди або в іншій визначений угодою спосіб за умови, що вони не виходять за рамки делегованих Об'єднанню повноважень.

Невиконання членами Об'єднання своїх зобов'язань щодо додержання соціальних норм може призвести до відповідальності згідно чинного законодавства.

 

СТАТТЯ 6

ПОРЯДОК НАБУТТЯ ОБ'ЄДНАННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІД ЙОГО ЧЛЕНІВ

6.1. Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», спеціального законодавства про діяльність організацій роботодавців, члени Об'єднання, роботодавці медичної та мікробіологічної промисловості України делегують Об'єднанню повноваження щодо встановлення конкретних соціальних норм в угодах, які в подальшому будуть обов'язковими до виконання самими роботодавцями.

6.2. Набуття повноважень, визначених у п. 6.1. цього Статуту, здійснюється шляхом надання Об'єднанню письмових доручень від членів Об'єднання, роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України щодо встановлення конкретних соціальних норм в колективних угодах та умови, на яких відбувається делегування цих повноважень.

 

СТАТТЯ 7

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОБ'ЄДНАННЯ 

7.1. Об'єднання має право:

7.1.1 представляти і захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів у відносинах з професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, органами державної влади і місцевого самоврядування у сфері регулювання соціальних, трудових та економічних відносин;

7.1.2 вносити до органів державної влади і місцевого самоврядування пропозиції, проекти нормотворчих актів з питань, пов'язаних з його статутною діяльністю;

7.1.3 проводити експертизу проектів законів, інших нормативно­ правових актів з питань, що стосуються прав і інтересів його членів;

7.1.4 укладати угоди, здійснювати контроль та забезпечувати їх виконання;

7.1.5 брати участь у соціальному діалозі в порядку і на умовах, визначених відповідним законодавством;

7.1.6 приймати участь у формуванні та проведенні державної політики зайнятості населення;

7.1.7 на паритетних засадах з представниками профспілок, ix об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, органами державної влади, органами влади і місцевого самоврядування брати участь у створенні та діяльності координаційних комітетів сприяння зайнятості та інших тристоронніх та двосторонніх органів;

7.1.8 на паритетних засадах брати участь в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

7.1.9 виступати стороною колективного трудового спору (конфлікту) в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», проводити консультації, примирні процедури та сприяти вирішенню конфліктів;

7.1.10 одержувати від органів державно влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію з соціально-економічних питань, питань пов'язаних з розвитком держави, з трудовими відносинами, необхідну для виконання своїх статутних завдань;

7.1.11 поширювати інформацію щодо своєї діяльності і пропагувати свої ідеї та мету;

7.1.12 висвітлювати свою діяльність в засобах масової інформації;

7.1.13 виступати засновником засобів масової інформації;

7.1.14 проводити соціологічні дослідження, створювати наукою, інформаційні та навчально-дослідницькі центри;

7.1.15 брати участь в розробленні та реалізації державної політики в галузі професійної освіти, у формуванні кваліфікаційних вимог до випускників навчальних закладів, фінансуванні створення і утримання недержавних професійно-технічних, інших навчальних закладів, виступати засновником Галузевої (міжгалузевої) ради з розроблення професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій, кваліфікаційних центрів;

7.1.16 набувати у свою власність нерухоме і рухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, інше майно, кошти. Набуте майно та кошти належать Об'єднанню на праві власності. Об'єднання може мати у власності майно, яке знаходиться за межами території України. Здійснюючи своє право власності згідно Статуту, Об'єднання володіє, користується і розпоряджається майном;

7.1.17 для досягнення мети своєї статутної діяльності виступати засновником підприємств, установ і організацій;

7.1.18 отримати відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів влади та місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами при здійсненні ними повноважень;

7.1.19 для максимально ефективного виконання своїх завдань щодо захисту і представництва прав та законних інтересів своїх членів Об'єднання може бути визнане саморегулівною організацією в установленому законодавством порядку. Для реалізації цілей та завдань саморегулівних організацій Об'єднання є непідприємницьким товариством;

7.1.20 здійснювати міжнародну діяльність відповідно до законодавства України, шляхом заснування або вступу до міжнародних організацій роботодавців та їх об'єднань, прямих міжнародних контактів і зв'язків, укладання відповідних угод, а також в інших формах, що не суперечать чинному законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.1.21 співпрацювати з іншими об'єднаннями роботодавців України;

7.1.22 брати участь у переговорному процесі із укладання колективних угод на відповідному рівні та встановлення конкретних соціальних норм в угодах з обов'язковим урахуванням позиції членів Об'єднання та роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, відповідно до законодавства.

7.2. Об'єднання зобов'язане:

7.2.1 неухильно додержуватися чинного законодавства України та цього Статуту;

7.2.2 використовувати не заборонені законом засоби захисту прав і законних інтересів роботодавців України;

7.2.3 сприяти ефективному розвитку ринку праці в Україні шляхом його збалансування;

7.2.4 попереджувати зловживання монопольним становищем на ринку та виникнення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності;

7.2.5 брати участь у переговорах, консультаціях, примирних процедурах з укладання колективних договорів (угод), вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до законодавства України;

7.2.6 забезпечувати повне та своєчасне інформування своїх членів з питань діяльності Об'єднання, ознайомлювати на їх прохання з усіма матеріалами, що стосуються діяльності Об'єднання.

7.3. Об'єднання має право за зверненням роботодавців:

7.3.1 надавати рекомендації щодо вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, представляти в судах інтереси роботодавців;

7.3.2 надавати рекомендації та послуги щодо налагодження роботи з управління персоналом;

7.3.3 надавати рекомендації щодо застосування нормативно-правових актів;

 

СТАТТЯ 8

СТАТУТНІ ОРГАНИ ОБ'ЄДНАННЯ 

8.1. Статутними органами Об'єднання є:

8.1.1. З'їзд Об'єднання;

8.1.2. Правління Об'єднання;

8.1.3. Дирекція Об’єднання;

8.1.4. Ревізійна комісія Об'єднання;

Компетенція статутних органів Об'єднання та його посадових осіб визначається цим Статутом та деталізується у відповідних положеннях.

 

СТАТТЯ 9

З'ЇЗД ОБ'ЄДНАННЯ

Вищим керівним органом Об'єднання є З'їзд.

9.1 Скликання та порядок проведення З'їзду Об'єднання встановлюється цим Статутом:

9.1.1 черговий З'їзд скликається не рідше одного разу на чотири роки Правлінням Об'єднання за поданням Президента Об'єднання або за вимогою не менше 10% членів Об'єднання;

9.1.2 позачерговий З'їзд Об'єднання скликається на вимогу Президента Об'єднання, Правлінням Об'єднання, або не менше ніж 10% членів Об'єднання згідно з рішенням їх відповідних органів, якщо цього вимагають інтереси Об'єднання в цілому;

9.1.3 про час скликання, порядок денний, норми представництва делегатів оголошується не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення З'їзду шляхом надіслання листа членам Об'єднання;

9.1.4. делегатами З'їзду не можуть бути обрані Виконавчий директор Об'єднання та працівники Дирекції Об'єднання.

Виконавчий директор Об'єднання присутній на З'їзді Об'єднання з правом дорадчого голосу;

9.1.5 при вирішенні питань на З'їзді кожний делегат має один голос;

9.1.6 підрахунок голосів на З'їзді здійснюється Лічильною комісією, яка обирається З'їздом з числа делегатів. До складу Лічильної комісії не може обиратися Президент Об'єднання;

9.1.7. для перевірки повноважень делегатів З'їзду Об'єднання обирається постійно діюча Мандатна комісія, яка діє на підставі Положення про Мандатну комісію;

9.1.8. норми представництва на З'їзді встановлюються Правлінням Об'єднання;

9.1.9. З'їзд вважається правомочним, якщо для участі в його роботі зареєструвалося не менше двох третин обраних делегатів;

На З'їзді головує Голова, який щоразу обирається з числа присутніх на З'їзді делегатів;

9.2. До виключної компетенції З'їзду належить:

9.2.1. затвердження і внесення змін та доповнень до Статуту Об'єднання, затвердження Статуту Об'єднання у новій редакції;

9.2.2. прийняття рішень щодо припинення діяльності Об'єднання;

9.2.3. обрання Мандатної та Ревізійної комісій, Секретаріату З'їзду;

9.2.4. обрання Президента Об'єднання, членів Правління Об'єднання;

9.2.5. визначення стратегічних напрямів діяльності Об'єднання;

9.2.6. розгляд та затвердження звітів Президента Об'єднання, Ревізійної та Мандатної комісій;

9.2.7. відчуження майна Об'єднання на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Об'єднання;

9.2.8. затвердження регламенту роботи З'їзду, а також затвердження

Положення про Мандатну комісію;

8.2.9. З’їзд може приймати рішення з будь-яких питань діяльності Об'єднання.

Рішення з питань, зазначених у підпунктах 8.2.1, 8.2.2 пункту 8.2 цього Статуту, приймаються більшістю у 3/4 (три четвертих) голосів від загальної кількості зареєстрованих на З'їзді делегатів.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих на З'їзді делегатів.

Рішення вважаються прийнятими та вступають в дію після відповідного голосування, якщо інше не передбачене самим рішенням.

Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається рішенням З'їзду.

9.3. Для контролю за правильним оформленням матеріалів З'їзду Об'єднання з числа делегатів обирається Секретаріат З'їзду, який завершує свою роботу після оформлення та підписання матеріалів З'їзду.

Голова Секретаріату З'їзду обирається з числа членів Секретаріату його членами.

9.4. Оформлення рішень, протоколу та інших матеріалів З'їзду Об'єднання здійснюється Дирекцією Об'єднання.

9.5. Рішення, протокол та інші матеріали прийняті на З'їзді підписують головуючий на З'їзді та Голова Секретаріату З'їзду протягом 20 днів після проведення З'їзду.

9.6. З’їзд може делегувати частину своїх управлінських повноважень Правлінню Об'єднання крім питань, що належать до виключної компетенції З'їзду, або прийняти рішення про виконання Правлінням Об'єднання окремих функцій.

 

СТАТТЯ 10

ПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯ

10.1. Керівним органом між З’їздами Об'єднання є Правління Об'єднання, яке підзвітне та підконтрольне З’їзду. Членами Правління Об'єднання можуть бути затверджені лише по одному повноважному представнику від організацій роботодавців (їх об'єднань), які є членами Об'єднання. Порядок делегування таких представників до складу Правління Об'єднання встановлюється членами Об'єднання самостійно згідно з їхніми статутними документами.

10.2. Кількісний та персональний склад Правління визначається З'їздом строком на чотири роки.

До складу Правління Об'єднання входять:

- Президент Об'єднання, який очолює Правління Об' єднання (за посадою на громадських засадах);

- Заступники Президента Об'єднання:

  • Перший віце-президент Об'єднання ;
  • Віце-президенти Об'єднання (обираються при необхідності)

- Виконавчий директор Об'єднання (за посадою);

- члени Правління.

Правління Об'єднання, при необхідності може обрати заступників Президента Об'єднання за напрямами діяльності Об'єднання з числа членів Правління.

10.3. При вирішенні питань на засіданні Правління Об'єднання кожний член Правління має один голос.

Члени Правління Об'єднання не можуть передоручити свої повноваження іншим особам.

10.4. У разі неналежного виконання відповідних функцій членом Правління Об'єднання, Правління Об 'єднання може звернутися до члена Об'єднання, який його делегував, з пропозицією надати іншу кандидатуру до складу Правління Об'єднання.

10.5. Член Об'єднання має право в будь-який час відкликати делегованого ним члена Правління Об'єднання та, відповідно до процедури визначеної статутними документами члена Об'єднання, делегувати іншого представника до складу Правління Об'єднання.

10.6. Повноваження члена Правління Об'єднання припиняється у зв'язку із:

відкликанням його зі складу Правління Об'єднання членом Об'єднання, який делегував його;

припиненням членства у Об'єднанні члена Об'єднання, який делегував його до складу Правління .

10.7. Припинення членства в Правлінні Об'єднання настає з моменту прийняття відповідного рішення або припинення діяльності члена Об'єднання.

10.8.1. Правління Об'єднання проводить свої засідання по мірі необхідності за ініціативою Президента Об'єднання, його заступників, Виконавчого директора або не менше 1/3 членів Правління Об'єднання, але не рідше одного разу на 3 (три) місяці.

10.8.2. Засідання Правління Об'єднання вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 її членів.

10.8.3. Рішення Правління Об'єднання приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління Об' єднання. У випадку розподілу голосів порівну голос Президента Об'єднання є вирішальним.

10.8.4. Президент Об'єднання, його заступники та Виконавчий директор мають оголосити про відмову брати участь у голосуванні по будь-якому питанню, включеному в порядок денний засідання Правління. При цьому відповідне питання при наполяганні не менше 1/3 членів Правління переноситься до розгляду на наступне засідання Правління. У період між засіданнями Правління це питання обговорюється членами Правління шляхом проведення консультацій та переговорів з метою врегулювання проблеми. Якщо при розгляді цього питання на наступному засіданні той же самий член Правління повторно відмовляється брати участь в голосуванні, питання ставиться на голосування і рішення приймається в порядку установленому в статті 9.8.3.

10.8.5. Допускається прийняття рішення Правління Об'єднання методом опитування. В цьому випадку проект рішення розсилається членам Правління Об'єднання електронною поштою та факсимільним зв'язком. Члени Правління Об'єднання протягом 3-х робочих днів повинні письмово повідомити Президент Об'єднання про своє рішення. Рішення вважається прийнятим згідно процедури статей 9.8.2, 9.8.3.

10.8.6. Рішення Правління Об'єднання оформлюються протоколом, який підписує Президент Об'єднання.

10.9. До повноважень Правління Об'єднання належить:

10.9.1 обрання та переобрання зі свого складу Першого віце-президента Об'єднання та заступників Президента Об'єднання;

10.9.2 прийом в члени Об'єднання та прийняття рішення щодо виключення зі складу Об'єднання у випадках і в порядку, передбачених цим Статутом та рішенням Правління Об'єднання;

10.9.3 затвердження членів Правління Об'єднання;

10.9.4 призначення та звільнення Виконавчого директора Об'єднання, затвердження Положення про дирекцію, яку за дорученням Правління Об'єднання підписує Президент Об'єднання ;

10.9.5 затвердження плану діяльності Об'єднання, розроблений та поданий Президент Об'єднання;

10.9.6 формування основних напрямків роботи, проведення переговорів щодо встановлення конкретних соціальних норм в галузевій та колективних угодах (мінімальна заробітна плата, міжтарифні співвідношення, мінімальні соціальні пільги і гарантії, функціонування соціально-культурних закладів тощо) з обов'язковим урахуванням пропозицій членів Об'єднання;

10.9.7. формування позиції Об'єднання щодо відносин з профспілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, органами державної влади, органами місцевого самоврядування у сфері регулювання соціальних, трудових та економічних відносин, в тому числі для проведення колективних переговорів з розроблення та укладення угод на відповідному рівні;

10.9.8. за поданням Виконавчого директора більшістю голосів приймає рішення та затверджує кошторис дирекції та кількісний склад апарату Об'єднання;

10.9.9. формування основних напрямків діяльності Об'єднання та подання їх на розгляд З'їзду Об'єднання;

10.9.10. координація діяльність членів Об'єднання;

10.9.11. прийняття рішення про створення, заснування, спів-заснування відділень, представництв Об'єднання, інших місцевих осередків Об'єднання, підприємств, господарських товариств, інших господарських суб'єктів, юридичних осіб; затверджує їх статути чи положення про них, визначає керівників (представників);

10.9.12. прийняття рішення про створення, заснування, спів-заснування, вступ до інших громадських організацій, статутні співпадають з статутними цілями Об'єднання;

10.9.13. здійснення контролю за дотриманням Статуту Об'єднання, виконанням рішень З'їзду та інших органів Об'єднання, формуванням та використанням власності, коштів Об'єднання, виконанням рішень З'їзду та інших органів Об'єднання, здійснення контролю фінансової та господарської діяльності Об'єднання;

10.9.14. затвердження правил, процедури, положення та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Об’єднання;

10.9.15. встановлення розміру вступних та членських внесків та порядок їх сплати;

10.9.16. утворення комісій, комітетів, інших робочих органів Об'єднання, як тимчасових, так і постійно діючих, та затверджує положення про них;

10.9.17. затвердження зразку свідоцтва члена Об'єднання, зразку символіки Об'єднання;

10.9.18. затвердження представників Об'єднання на колективних переговорах з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок та представниками Уряду з укладення галузевої та регіональних (територіальних) угод та для роботи в інших тристоронніх органах, а також рекомендує представників Об'єднання для роботи над Генеральною угодою, участі у міжнародних органах та організаціях;

10.9.19. прийняття рішення про використання назви Об'єднання членами Об'єднання спільно чи окремо для позначення відокремлених підрозділів Об'єднання, що створюються як на території України, так і за її межами; після припинення діяльності Об'єднання чи його ліквідації; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.9.20. затвердження положення про порядок, умови та перелік повноважень, що делегуються Об'єднанню її членами;

10.9.21. підготовка звіту на З'їздах Об'єднання про свою діяльність;

10.9.22. прийняття нових членів до Об'єднання проводиться за поданням Президента Об'єднання на підставі рішення уповноваженого органу кандидата на вступ до членів Об'єднання;

10.9.23. прийняття рішення з інших питань діяльності Об'єднання.

В період між проведенням З'їздів Правління Об'єднання має право прийняти до свого розгляду та винести рішення з будь-якого питання діяльності Об'єднання, крім тих, що віднесені до виключної компетенції З'їзду Об'єднання.

 

СТАТТЯ 11

ПРЕЗИДЕНТ ОБ'ЄДНАННЯ

11.1 Президент Об'єднання є вищою посадовою особою Об'єднання.

11.2. Президентом Об’єднання може бути особа, авторитетна у середовищі роботодавців, має досвід управління суб'єктом господарської діяльності не менше 5-ти років, та за яку проголосувало більше половини членів Об'єднання, присутніх на З'їзді.

Президентом Об'єднання не може бути обрана особа, яка є членом виборних керівних органів політичної партії чи її осередків або займає інші керівні посади у політичній партії, є державним службовцем.

11.3 Президент Об'єднання очолює Правління.

Президент Об'єднання:

11.4.1 представляє Правлінню Об'єднання план діяльності Об'єднання на затвердження;

11.4.2 представляє Правлінню Об'єднання на затвердження учасників переговорів щодо підготовки колективних угод, підписує відповідні інструкції та директиви на колективні переговори , затверджені Правлінням Об'єднання;

11.4.3 підписує галузеву угоду від імені Об'єднання;

11.4.4 представляє Об'єднання, а також його члені в у відносинах з профспілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування у сфері регулювання соціальних, трудових та економічних відносин;

11.4.5 розподіляє обов'язки серед заступників;

11.4.6 скликає Правління Об'єднання, організує підготовку матеріалів та пропозицій для розгляду З'їздом Об'єднання та Правлінням Об'єднання;

11.4.7 організує роботу Правління, несе персональну відповідальність за виконання їх рішень;

11.4.8 підписує рішення, прийняті Правлінням Об'єднання;

11.4.9 за рішенням Правління затверджує кошторис Об'єднання, контролює його виконання;

11.4.10 представляє Об'єднання на міжнародному рівні;

11.4.11 вносить подання про прийом нових членів до Об'єднання на підставі рішення уповноваженого органу кандидата на вступ до членів Об'єднання;

11.4.12 погоджує укладання трудових, господарських, майнових та фінансових договорів;

11.4.13 погоджує приймання та звільнення працівників Виконавчої дирекції Об'єднання;

11.4.14 приймає рішення з інших питань діяльності Об'єднання, які не віднесені до компетенції З'їзду Об'єднання, Правління Об'єднання.

11.5. Заступники Президента Об'єднання з питань поточної роботи підпорядковані Президенту Об'єднання.

11.5.1. Заступники Президент Об'єднання можуть представляти Об'єднання у всіх установах, підприємствах і організаціях з урахуванням вимог, встановлених цим Статутом, та розподілу обов'язків та повноважень.

11.5.2. Заступники Президента Об'єднання мають право звертатися до Президента Об'єднання з вимогою про скликання Правління Об'єднання в разі виникнення питань, що на його думку потребують розгляду та прийняття рішень виключно Правлінням Об’єднання.

11.5.3. У разі відсутності Президента Об' єднання у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, його обов'язки виконує Перший віце-президент Об'єднання або будь-який із заступників Президента Об'єднання за наказом. При виконанні функцій Президента Об'єднання, призначена наказом Президента Об'єднання особа має право без довіреності здійснювати всі дії від імені Об'єднання в межах компетенції Президента Об'єднання, визначеної Статутом.

11.6. Президент Об'єднання та Виконавчий директор Об'єднання є посадовими особами Об'єднання та несуть відповідальність за виконання покладених на них завдань та функцій.

11.7. Президент Об'єднання і члени Правління обираються З'їздом, а заступники Президента Об'єднання обираються Правлінням строком на 3 (три) роки з правом виконання своїх обов'язків до обрання нових керівних осіб.

11.8. Дострокове складання повноважень Президента Об'єднання, його заступників та членів Правління можливі:

за їх власним бажанням;

за рішенням З’їзду;

на вимогу не менше 3/4 членів Правління Об'єднання;

через інші обставини, що унеможливлюють виконання ними своїх повноважень.

 

СТАТТЯ 12

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ОБ'ЄДНАННЯ

 

12.1. Виконавча дирекція Об'єднання є виконавчим органом Об'єднання, який діє на підставі Положення про Виконавчу дирекцію.

Виконавча дирекція надає Правлінню Об'єднання, Президенту Об'єднання звітність щодо своєчасності та повноти сплати членських внесків.

Виконавча дирекція забезпечує необхідну інформаційну діяльність, зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю, інформує членів Правління про час та місце проведення засідань Правління.

12.2. Виконавчу дирекцію Об'єднання очолює Виконавчий директор 'єднання.

Виконавчим Директором не може бути особа, яка є державним службовцем.

12.3. Виконавчий директор Об'єднання підзвітний і підконтрольний Правлінню Об’єднання, а в період між засіданнями Правління – Президенту Об’єднання і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього та Дирекцію Об'єднання завдань та функцій.

12.4. Виконавчий директор Об'єднання діє та представляє Об'єднання в усіх установах та організаціях на підставі цього Статуту, відповідних рішень З’їзду, Президента Об'єднання та Правління.

12.5. До компетенції Виконавчого директора Об'єднання належить організація та вирішення питань щодо поточної діяльності Об'єднання.

12.6.Виконавчий директор Об'єднання:

12.6.1 діє без довіреності від імені Об'єднання з питань, що віднесені до його компетенції, підписує від імені Об'єднання фінансові та інші документи, пов’язані з діяльністю Об'єднання, в тому числі фінансовою та господарською діяльністю Об'єднання;

12.6.2 представляє Об' єднання у відносинах з державними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, фізичними особами з всіх питань діяльності Об'єднання;

12.6.3 забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій З’їзду Об'єднання, Правління Об'єднання, Президента Об'єднання та його заступників;

звертається із листами до центральних законодавчих, виконавчих та судових органів України з проблем, пов'язаних із захистом інтересів роботодавців, членів Об'єднання;

12.6.4 формує апарат Об'єднання в межах граничної чисельності штату і відповідних асигнувань, підписує штатний розклад, функціональні обов'язки працівників, приймає та звільняє працівників виключно за погодженням з Президентом Об’єднання;

12.6.5 звертається із листами до центральних законодавчих, виконавчих та судових органів України з проблем, пов'язаних із захистом інтересів роботодавців, членів Об'єднання;

12.6.6 проводить попередню роботу з об'єднаннями профспілок, представниками органів державної влади, місцевого самоврядування щодо підписання галузевої та регіональної угод, надає відповідні консультації членам Об'єднання щодо участі та підписання регіональних (територіальних) та галузевої угод;

12.6.7 працює над положеннями, що мають бути відображені у регіональній (територіальній), галузевій та Генеральній угодах з урахуванням пропозицій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості та формує відповідні пропозиції щодо адекватного відображення цих положень у регіональній (територіальній), галузевій та Генеральній угодах;

12.6.8 розробляє та подає на затвердження Правлінню Об'єднання пропозиції щодо підготовки та проведення З'їзду Об'єднання, проекти внутрішніх документів Об'єднання, в тому числі правила, процедури, положення про органи Об'єднання;

12.6.9 розробляє та подає на розгляд Правління пропозиції щодо зразків символіки Об'єднання та зразок свідоцтва члена Об'єднання;

12.6.10 подає на розгляд Правління пропозиції щодо створення відділень, представництв Об'єднання, підприємств, господарських товариств, інших господарських суб'єктів, статутів чи положень про них;

12.6.11 проводить експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів членів Об'єднання;

12.6.12. організовує роботу апарату і несе відповідальність за її ефективність;

12.6.13. здійснює оперативне управління майном та коштами Об’єднання;

12.6.14. за погодженням з Президентом Об'єднання укладає трудові, господарські, майнові, фінансові договори, видає довіреності;

12.6.15. контролює сплату вступних, членських та цільових внесків;

12.6.16. здійснює інші дії відповідно до цього Статуту;

12.6.17. інформує членів Об'єднання щодо результатів засідань Правління;

12.6.18. готує пропозиції до кошторису Об’єднання, для розгляду та затвердження Правлінням Об'єднання;

12.6.19 забезпечує підготовку змістовної частини порядку денного та матеріалів на З’їзд за погодженням із Правлінням Об'єднання;

12.6.20 бере участь у засіданнях Правління Об'єднання з правом дорадчого голосу;

12.6.21. у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, які обов'язкові до виконання всіма службовими особами і працівниками Об'єднання;

12.6.22 є відповідальним за стан бухгалтерського обліку, своєчасну сплату податків і подання бухгалтерської та іншої звітності Об'єднання;

12.6.23 у разі необхідності залучає до роботи фахівців на договірній основ у межах кошторису.

12.7. Виконавчий директор підзвітний Правлінню Об'єднання, Президенту Об'єднання та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

12.8. У випадку відсутності Виконавчого директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою - його обов'язки виконує Перший заступник або особа, призначена наказом Виконавчого директора за погодженням із Президентом Об'єднання.

12.9. Умови призначення, звільнення (відкликання) з посади, умови праці та обсяг повноважень Виконавчого директора Об'єднання визначається цим Статутом та Положенням про Виконавчу дирекцію, затвердженим рішенням Правління Об'єднання у відповідності з вимогами Статуту та чинного законодавства.

12.10. Контроль за виконанням рішень керівних органів Об'єднання, положень його Статуту, рішень З'їзду Об'єднання, за виконанням бюджету Об'єднання, формуванням та використанням власності Об'єднання, фінансово-господарською діяльністю Об'єднання здійснюється Ревізійною комісією Об'єднання, яка діє на підставі цього Статуту.

12.11. Звіт Ревізійної комісії Об'єднання затверджується З’їздом Об'єднання.

12.12. Ревізійна комісія Об'єднання обирається З'їздом Об'єднання строком на 4 (чотири) роки, з правом виконувати свої повноваження до її переобрання З’їздом.

Членом Ревізійної комісії Об'єднання не може бути обраний Президент Об'єднання та Виконавчий директор.

 

СТАТТЯ 13

МАЙНО ТА КОШТИ ОБ'ЄДНАННЯ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ОБ'ЄДНАННЯ

 

13.1. Майно та кошти Об'єднання належать йому на праві власності.

13.2. У власності Об'єднання можуть бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством, в тому числі майно, що знаходиться за межами території України.

13.3. Об'єднання володіє, користується і розпоряджається на свій розсуд належним йому на праві власності майном.

Об'єднання здійснює щодо свого майна будь-які дії та укладає угоди, що не суперечать чинному законодавству, в тому числі має право надавати фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей і завдань інших громадських організацій відповідного виду.

13.4. Функціонування Об'єднання здійснюється за рахунок власних коштів. Джерелами формування майна та коштів Об'єднання можуть бути:

13.4.1. вступні, членські та цільові внески. Порядок сплати вступних, членських та цільових внесків встановлюється Правлінням Об' єднання;

13.4.2. доходи від підприємств, установ, організацій, часток, паїв, акцій, що належать Об'єднанню;

13.4.3. цільові гранти міжнародних фінансових організацій, міжнародних організацій роботодавців, інших міжнародних організацій;

12.4.4. добровільні внески, пожертвування, що надходять від фізичних та юридичних осіб як українських, так і іноземних;

13.4.5. безповоротна фінансова допомога, пасивні доходи.

Члени Об'єднання мають право передавати належне їм майно у власність Об'єднання, або у володіння та користування.

13.5. Об'єднання здійснює оперативний та бухгалтерський облік, а також подає звітність у встановленому законодавством порядку.

 

СТАТТЯ 14

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОБ'ЄДНАННЯ

14.1. Зміни та доповнення до цього Статуту, затвердження Статуту Об’єднання в новій редакції є виключною компетенцією З’їзду Об'єднання.

14.2. Рішення З’їзду з питань внесення змін до Статуту Об'єднання приймаються більшістю у 3/4 голосів присутніх на З'їзді делегатів.

14.3. Прийняті З’їздом зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації та набувають чинності відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

 

СТАТТЯ 15

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ

15.1. Припинення діяльності Об'єднання здійснюється шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.

Припинення діяльності Об'єднання здійснюється за рішенням З’їзду, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх на З’їзді делегатів.

15.2. Об'єднання може бути ліквідовано:

15.2.1. за рішенням З'їзду Об'єднання;

15.2.2. за рішенням суду.

15.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію Об'єднання З'їздом, ліквідація проводиться призначеною З'їздом ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Об'єднання за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

Про початок ліквідації Об'єднання і строки подання заяв, про претензії до нього, ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі .

15.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Об'єднання, виявляє кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходи до оплати боргів Об'єднання третім особам, складає ліквідаційний баланс і подає його З'їзду Об'єднання або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Ліквідація Об'єднання вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного реєстру у встановленому законодавством порядку.

15.5. У разі припинення діяльності Об'єднання, забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів Об'єднання, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

15.6. У разі припинення діяльності Об’єднання його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено спеціальним законом, що регламентує діяльність організацій роботодавців та їх об'єднань.

Шаблон сайта скачали с JooMix.org